• Age Dashi Tofu
  • Agemono Katsu Chop
  • Alaska Maki

View full Kayuga Asian Cuisine menu »