• Garlic Chahan (fried rice)
  • Paitan Ramen

View full Kyoto Ramen Yotteko-Ya menu »