• Hot Night Roll
  • 1 Gyoza (4pcs)
  • 2 combination

View full Niko Niko Sushi menu »